Verkoopsvoorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden zijn een uitbreiding op de algemene gebruiksvoorwaarden van het Geboortelijst.be platform.

 

1. Identiteit van de verkoper

Op deze website plaatst u bestellingen bij:

Mon Bébé
C & C
Dorpsstraat 36
2950 Kapellen

E-mailadres: monbebeheide@gmail.com
Telefoonnummer: +32 460 95 16 40
Website: https://monbebeshop.be

Ondernemingsnummer: BE0768252767

2. Toepasselijkheid & Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Winkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt) die een bestelling plaatst op een geboortelijst met goederen uitgekozen door de Ouder(s).

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via deze website.

Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

3. Herroepingsrecht

Goederen die besteld worden op een geboortelijst worden standaard geleverd aan de Ouder(s) en worden enkel in uitzonderlijke gevallen eerst verzonden naar de Consument. De Ouder(s), die de producten zelf heeft uitgekozen, is steeds de eindontvanger van de goederen.

De Consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien of de eventueel ontvangen goederen terug te sturen.

4. Betaling

Wij raden aan uw betaling uit te voeren via de betaalmodule op onze website.
In sommige gevallen is ook betaling met overschrijving of in de winkel mogelijk.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de adresbalk van je browser.

5. Levering en uitvoering

Alle betaalde goederen worden rechtstreeks of onrechtstreeks aan de Ouder(s) geleverd.

Enkel bij uitzondering kunnen geschenken eerst door de jou opgehaald worden in de winkel, of worden goederen geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Slechts bij deze uitzonderingen gelden onderstaande voorwaarden.

Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres binnen de 7 werkdagen.
Er kunnen kosten aangerekend worden voor het verzenden van de aangekochte goederen.
Mon Bébé bepaalt welke vervoersonderneming de door de koper aangekochte goederen zal leveren.
Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.
Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.
Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 2 maanden na ontvangst.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

6. Aanpassingen

Mon Bébé en de beheerder van het platform Geboortelijst.be hebben het recht de website op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Al de op de website vermelde gegevens, met inbegrip van de getoonde prijzen, kunnen te allen tijde worden aangepast

7. Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

8. Klachtenregeling en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via monbebeheide@gmail.com of per post op ons adres. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr